Vedtekter

Vedtekter for Norges Hovslagerforening

Nye vedtekter vedtatt på årsmøte 24.04.2010

 

Norges Hovslagerforening ble stiftet 1993 på Starum i Østre Toten, og består av personlige medlemmer, med interesse for hovslageryrket i hele sin bredde.

 

§1 Formål:

Hovslagerforeningens formål er å samle alle faglærte hovslagere. Foreningen skal i vareta medlemmenes interesse, og løse de oppgaver som medlemmene til en hver tid ønsker / fremmer etter de rammer som gjelder. Foreningen skal følge opp vedtak, pålegg og reguleringer som fattes av myndighetene i forbindelse med medlemmenes utøvelse av sin virksomhet.

Formålet søkes nådd ved:

· å fremme saker til beste for sine medlemmer,

· arbeide for å videreutvikle sine medlemmer,

· fremme forståelsen i samfunnet av viktigheten for bruk av faglærte hovslagere

· Skaffe gunstige innkjøps- og forsikringsordninger for sine medlemmer

 

§2 Medlemmer:

Den kan være medlem som innehar fagbrev som hovslager. Gjelder nye medlemmer fra årsmøtets avslutning. Alle medlemmer fra 01.01.2011.

Den er å regne som medlem som fyller kravet, og har betalt kontingent for beretningsåret. Medlemskap gir stemmerett til generalforsamlingen. Medlemskap kan opphøre ved utmeldelse eller eksklusjon. Utmeldelsen skal skje skriftlig og har virkning når den er mottatt av foreningen. Utmeldingen medfører ikke at eventuelle økonomiske forpliktelser ovenfor foreningen automatisk bortfaller.

§3 Medlemskontingent og avgifter:

Medlemskontingenten for neste år fastsettes av foreningens generalforsamling, og betales forskuddsvis. Andre avgifter og egenandeler kan kreves for deltagelse i foreningens aktivitetstilbud.

 

§4 Stemmerett og valgbarhet:

Møte og talerett har medlemmer som har betalt medlemskontingenten for beretningsåret. Dessuten har de medlemmer møterett, som har betalt medlemskontingenten for inneværende år, selv om kontingenten ikke er betalt for beretningsåret. For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem i foreningen i minst 6 måneder, og ha betalt kontingenten for beretningsåret. Man kan avgi stemme med fullmakt levert referent før møtestart. Alle medlemmer som har stemmerett, er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§5 Tillitsvalgtes godtgjørelse:

Tillitsvalgte i foreningen kan motta en fast årlig godtgjørelse for utførelse av vervet, men ikke tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelsen for hvert år, fastsettes av generalforsamlingen og utbetales etterskuddsvis.

 

§6 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling skjer skriftlig med minst 4 ukers varsel direkte til medlemmene, eller på en annen forsvarlig måte. Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må sendes styret senest 2 uker før generalforsamlingen. Fullstendig sakliste med forslag, årsmelding, revidert regnskap og innkomne saker skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer senest 1 uke før generalforsamlingen. Sakliste for generalforsamlingen:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak2: Valg av møteleder og referent

Sak 3: Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle styrets årsberetning

Sak 5: Behandle revidert regnskap

Sak 6: Fastsette medlemskontingenten

Sak 7: Behandle innkomne forslag

Sak 8: Fastsette godtgjørelse for tillitsvalgte

Sak 9: Foreta følgende valg:

· Styremedlemmer,

· leder blant styrets medlemmer,

· vara medlemmer til styret,

· 2 revisorer og et vara medlem.

· Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem.

 

Styret i foreningen skal bestå av: 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Funksjonstiden for styremedlemmene er 2 år. Det ene året velges 2 medlemmer og det andre året velges 3 medlemmer. Vara medlemmer velges hvert år. Styrets leder velges av generalforsamlingen blant styrets medlemmer, for 1 år av gangen.

§7 Stemmegivning:

Vedtak og valg på generalforsamlingen.

· Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn 1 stemme. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.

· Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddel. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det stemmes over, teller ikke, og stemmene ansees som ikke avgitt.

· Når et valg foregår enkeltvis, ansees den valgt som har fått flest stemmer.

· Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, ansees de valgt som har flest stemmer. Ved stemmelikhet mellom flere kandidater, foretas nytt valg mellom disse. Ved fortsatt stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling i foreningen:

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 14 dager varsel etter:

· vedtak på årsmøte

· vedtak i styret

· når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Sakliste og andre nødvendige saksdokumenter skal følge vedlagt innkallingen. På ekstraordinær generalforsamling behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen.

 

§ 9 Styret:

· Styret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret behandler og avgjør alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen.

· Styret skal utføre sine oppgaver etter loven, og iverksette generalforsamlingens vedtak.

· Forestå foreningens administrasjon, og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til lover og bestemmelser.

· Representere foreningen utad.

· Oppnevne utvalg etter behov og utarbeide instruks for disse.

· Styret innkalles av styrets leder når denne finner det nødvendig, eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det.

· Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer eller varamedlemmer er tilstede.

· Alle avgjørelser i styret treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet treffer lederen eller dennes stedfortreder avgjørelsen.

· Føre protokoll over styrets møter, styrets vedtak føres inn i protokollen, dissenser skal protokollføres, møteleder er ansvarlig for at protokollen føres. Protokollen godkjennes i påfølgende styremøte, eller så raskt det er praktisk mulig.

· Foreningens signatur innehas av styrets leder sammen med 1 øvrig styremedlem

· Ett fulltallig styre kan tildele æresmedlemskap og hederstegn i foreningen. Disse vil da berettiges livslangt, gratis medlemskap.

 

§10 Grupper/avdelinger/komiteer:

· Foreningen skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på generalforsamlingen i foreningen etter innstiling fra valgkomiteen, og har som oppgave å legge fram innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på generalforsamlingen. Funksjonstiden for valgkomiteen er 3 år slik at et medlem går ut hvert år, og et nytt velges inn, men muligheter for gjenvalg. Valgkomiteen innstiller også forslag på godtgjørelse til tillitsvalgte.

· Styret i foreningen kan oppnevne de komiteer, utvalg og grupper som finnes hensiktsmessig, og bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet.

 

§11 Lovendring:

Endring i foreningens lov kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

12 Oppløsning:

Forslag om oppløsning av foreningen må først behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved oppløsning, tilfaller foreningens midler og utstyr, et formål godkjent av den ekstraordinære generalforsamlingen.